Locations for مشاوره و آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد. 1
36.315909 59.481875 1500 0 relativeToGround 59.481875,36.315909,0